សូមស្វាគមន៏ការមកកាន់គេហទំព័រកម្មវធីរេដបូកកម្ពុជា

ការពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​លើ​សេចក្តីព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ​កម្ពុជា​នាថ្ងៃទី២-៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នា​ខេត្ត​សៀមរាប​លេខាធិកា​រដ្ឋាន​រេដ​បូក​កម្ពុជា​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្​តរេដបូកជាតិកម្ពុជា។កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរេដបូកកម្ពុជា តំណាងមន្រ្តី បច្ចេកទេសមកពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ រដ្ឋបាលជលផល អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ៗ

ព្រៃសហគមន៍ដៃគូតំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើត

ការផ្តល់សិទ្ធ និងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវព្រៃសហគមន៍ដៃគូដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺជា​ជោគជ័យ​ដ៏ធំមួយ...

ក្រុមការងាររេដបូកកម្ពុជាកំណត់ផែនការបញ្ចប់ដំណាក់កាលត្រៀមលក្ខណៈរេដបូក

ក្រុមការងាររេដបូកកម្ពុជាមានមោទនៈភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីរេដបូកកម្ពុជា ដែលសម្រេចបាននូវលទ្ធផល សំខាន់...

ព្រៃសហគមន៍ដៃគូតំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើត

ការផ្តល់សិទ្ធ និងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវព្រៃសហគមន៍ដៃគូដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺជា​ជោគជ័យ​ដ៏ធំមួយ...

TV talk-show on Gender and REDD+

Deforestation and forest degradation contribute to increasing concentrations of greenhouse gases i...

យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ

home_nrs1

កម្រិតយោងព្រៃឈើជាតិ

home_frl1

Cambodia NFMS Web-portal

cambodia_nfms_web-portal

កម្មវិធីចែករំលែកភាគីពាក់ព័ន្ធ

Other topic

Sample Document 04

Sample Document 03

Sample Document 02

Sample Document 01

[ngg_images source=”albums” container_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_compact_album” gallery_display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” galleries_per_page=”6″ enable_breadcrumbs=”1″ template=”wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/album-extend.php” enable_descriptions=”0″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”0″ order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  ចុះឈ្មោះទទួលព័ត៌មានថ្មីៗ

  បាទ / ចាស, ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រ​ព័ត៌មាន​។

  ស្ថាប័នអនុវត្ត

   
   

  ដៃគូរបស់យើង