សូមស្វាគមន៏ការមកកាន់គេហទំព័រកម្មវធីរេដបូកកម្ពុជា

ការពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​លើ​សេចក្តីព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ​កម្ពុជា​នាថ្ងៃទី២-៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នា​ខេត្ត​សៀមរាប​លេខាធិកា​រដ្ឋាន​រេដ​បូក​កម្ពុជា​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្​តរេដបូកជាតិកម្ពុជា។កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរេដបូកកម្ពុជា តំណាងមន្រ្តី បច្ចេកទេសមកពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ រដ្ឋបាលជលផល អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ៗ

ព្រៃសហគមន៍ដៃគូតំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើត

ការផ្តល់សិទ្ធ និងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវព្រៃសហគមន៍ដៃគូដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺជា​ជោគជ័យ​ដ៏ធំមួយ...

TV talk-show on Gender and REDD+

Deforestation and forest degradation contribute to increasing concentrations of greenhouse gases i...

Progress of Cambodia FRL and National Forest

Deforestation and forest degradation contribute to increasing concentrations of greenhouse gases i...

យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ

home_nrs1

កម្រិតយោងព្រៃឈើជាតិ

Print

Cambodia NFMS Web-portal

cambodia_nfms_web-portal

កម្មវិធីចែករំលែកភាគីពាក់ព័ន្ធ

Other topic

  ចុះឈ្មោះទទួលព័ត៌មានថ្មីៗ

  បាទ / ចាស, ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រ​ព័ត៌មាន​។

  ស្ថាប័នអនុវត្ត

   
   

  ដៃគូរបស់យើង